Microsoft Office File Validation Add-In 14.0.5130.5003

Microsoft Office File Validation Add-In 14.0.5130.5003

Microsoft – Freeware – Windows
ra khỏi 44 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Xác nhận tập tin văn phòng là một bảo mật add-in cho Office 2003 và 2007. Văn phòng tập tin xác nhận được sử dụng để xác nhận rằng tập tin nhị phân định dạng tập tin phù hợp với định dạng tập tin văn phòng của Microsoft. Người sử dụng sẽ được thông báo về rủi ro bảo mật có thể nếu tập tin không phù hợp với các định dạng.

Tổng quan

Microsoft Office File Validation Add-In là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 16.116 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office File Validation Add-In là 14.0.5130.5003, phát hành vào ngày 13/07/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/04/2011. Phiên bản phổ biến nhất là 14.0.5130.5003, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Office File Validation Add-In đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Office File Validation Add-In đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Office File Validation Add-In!

Cài đặt

người sử dụng 16.116 UpdateStar có Microsoft Office File Validation Add-In cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản